SANMARG6th June 2015
JANPATH SAMACHAR5th June 2015
HIMALAYA DARPAN2nd June 2015
PRABHAT KHABAR2nd June 2015
UTTARER SARADIN2nd June 2015
HAMRO PRAJA SHAKTI31st May 2015